Hình ảnh

Lớp phun hồng nhủ hoa


- Bước 1: Lý thuyết
- Bước 2: Kỹ thuật tẩy màu
- Bước 3: Kỹ thuật phun màu cho tự nhiên
- Bước 4: Kỹ thuật pha màu.

Thời gian học: 1 ngày